Ảnh hưởng Covid-19, ngân hàng miễn giảm lãi phải trả từ ngày 23-1 đến 31-3

Khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 có khoản vay phải trả từ ngày 23-1 đến 31-3 sẽ được các ngân hàng miễn giảm lãi suất

Theo đó, các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và có nợ gốc hoặc lãi đến kỳ hạn phải trả trong khoảng thời gian từ ngày 23-1 đến 31- 3, cho đến khi NHNN ban hành thông tư hướng dẫn về vấn đề này; đồng thời cho vay mới đối với khách hàng theo quy định để ổn định sản xuất , kinh doanh

Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện trên cơ sở đề nghị của khách hàng và đánh giá của tổ chức tín dụng về mức độ thiệt hại, khả năng tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Đặc biệt, các tổ chức tín dụng phải có hướng dẫn triển khai hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó quy định cụ thể về tiêu chí xác định khoản nợ; nội dung kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi suất, giữ nguyên nhóm nợ để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống nhằm bảo đảm chặt chẽ, áp dụng đúng đối tượng; phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế để phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng.


Tin – ảnh; Thy Thơ