.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đã nêu cao truyền thống đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, cơ quan, đoàn thể, đẩy mạnh các phong trào thi đua, đạt được nhiều thành tích quan trọng. 

Đảng bộ Sở đã tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về xây dựng, củng cố tổ chức, cơ sở đảng. Phân công công tác cho từng cấp ủy viên phụ trách từng lĩnh vực công tác, bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trên mọi lĩnh vực công tác, hoạt động của cơ quan. Công tác quản lý đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 97,6% trở lên. Đảng ủy đã xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực lãnh đạo quản lý, chú trọng các công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ.  

Đa số chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ qua đều đạt và vượt trước thời gian (100% cơ sở sản xuất mới có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường. 100% chất thải rắn được thu gom, xử lý, 100% số xã đạt tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới).

5 năm qua, Sở đã tiếp nhận và xử lý 53.229 văn bản đến và phát hành 25.775 văn bản đi để chỉ đạo, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Công khai, minh bạch và giải quyết 78/78 thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ”. 99,5% hồ sơ được giải quyết đúng hạn. Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án tự chủ tài chính của 04/04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. 

Công tác quản lý quỹ đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấy giá đất đảm bảo đúng quy định, tổ chức đấu giá 12 khu đất, diện tích 7,36ha, nộp ngân sách 581,8 tỷ đồng. Quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài nguyên nước, khoáng sản, cấp 12 giấy phép khai thác khoáng sản, 58 giấy phép khai thác nước, 45 giấy phép xả thải vào nguồn nước, thu thuế tài nguyên đạt 254 tỷ đồng. Kiểm soát, hạn chế cơ bản mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và suy giảm đa dạng sinh học, tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tham gia tích cực, trách nhiệm phong trào xây dựng nông thôn mới đối với 151 xã, 7 huyện đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Với những kết quả trên, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng. Năm 2017, Sở được Chính Phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”.

Đại hội cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó những mục tiêu chủ yếu được đề ra là: Quản lý chặt chẽ, hiệu quả các tài nguyên theo quy hoạch và pháp luật, phát triển kinh tế – xã hội gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý tài nguyên và môi trường. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là thực hiện thủ tục hành chính theo phương án 5 tại chỗ, đơn giản hóa thủ tục, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu giải quyết đúng hạn 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền. 

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Làm tốt công tác thu hồi, cho thuê, giao và chuyển mục đích sử dụng đất. Quản lý hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước, khoáng sản, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học. 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chi bộ, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng phù hợp với hệ thống tổ chức bộ máy, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong hoạt động của cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các chi bộ, Đảng bộ trong nhiệm kỳ. Phát triển đảng viên bảo đảm số lượng, coi trọng chất lượng. 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí, lấy phiếu giới thiệu Bí thư Đảng ủy Sở, bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.