Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp (Ảnh: Đức Trung)

Việc tổ chức Hội nghị nhằm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 366-KH/ĐUBKHĐT ngày 31/12/2019 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tổ chức Đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp các cấp uỷ đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm bắt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của tổ chức Đại hội Đảng. Đồng thời, cung cấp cho cấp ủy các cấp những nội dung cơ bản về quy trình, kỹ năng, cách thức tổ chức Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương.

Ông Mai Ngọc Bích phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Đức Trung)
Ông Mai Ngọc Bích phát biểu khai mạc Hội nghị (Ảnh: Đức Trung)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Mai Ngọc Bích, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vị chính trị quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2020; việc tổ chức Đại hội đảng các cấp phải được thực hiện nghiêm túc theo đúng Điều lệ, Quy chế, Quy định của Đảng, đảm bảo yêu cầu đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đồng thời tăng cường đoàn kết, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Ông Lê Văn Thái trao đổi các vấn đề, nội dung cần chú ý trong việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp (Ảnh: Đức Trung)
Ông Lê Văn Thái trao đổi các vấn đề, nội dung cần chú ý trong việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp (Ảnh: Đức Trung)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Lê Văn Thái, nguyên Ủy biên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt, trao đổi những quy định, hướng dẫn; các văn bản của cấp ủy cấp trên triển khai trước, trong và sau Đại hội; Công tác xem xét kết luận tiêu chuẩn chính trị của các cấp ủy các cấp; Công tác chuẩn bị văn kiện và tổ chức thảo luận văn kiện Đại hội; Công tác chuẩn bị đề án nhận sự và bầu cử cấp ủy; Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; Thời gian tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp; Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội và một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội…