Mặc dù một số vị đại biểu Quốc hội còn băn khoăn, song cả cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đều thống nhất bỏ quy định doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm giảm bớt thủ tục hành chính.

Sau khi được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 8, dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đang được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020).

Một trong những sửa đổi đáng chú ý lần này là bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký điện tử thay cho con dấu.

Thảo luận lần đầu, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đồng tình với quy định này song một số vị vẫn đề nghị duy trì quy định thông báo mẫu dấu như luật hiện hành để phù hợp với đặc điểm của tình hình Việt Nam, bảo đảm tính chính danh cho doanh nghiệp.

Sau kỳ họp thứ 8, quá trình cùng nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã thống nhất được quy định về con dấu của doanh nghiệp.

Ngày 10/3, gửi báo cáo một số vấn đề lớn của dự án luật phục vụ việc thảo luận của các cơ quan của Quốc hội, Thường trực Uỷ ban Kinh tế nêu rõ, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã trao quyền cho doanh nghiệp tự làm con dấu và chuyển từ cơ chế cơ quan quản lý nhà nước cấp con dấu cho doanh nghiệp sang cơ chế doanh nghiệp tự làm con dấu, tự quyết định hình thức mẫu dấu, số lượng con dấu (không hạn chế số lượng) và tự quản lý việc sử dụng con dấu, việc có hoặc không sử dụng con dấu trong giao dịch dân sự.  

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) tiếp tục khẳng định rõ hơn việc trao quyền cho doanh nghiệp trong việc quyết định có hoặc không có con dấu, đồng thời bỏ quy định doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh nhằm giảm bớt thủ tục hành chính.

Cơ quan thẩm tra cũng nêu rõ 4 lý do dẫn đến sự cần thiết bỏ quy định doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thứ nhất là thủ tục thông báo mẫu dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ là để công khai mẫu dấu của doanh nghiệp trên Cổng thông tin về đăng ký doanh nghiệp, đây không phải là thủ tục xin phép sử dụng dấu (chỉ là thủ tục hành chính, trường hợp doanh nghiệp vi phạm thì sẽ bị xử phạt hành chính).

Hai, việc bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu sẽ không làm phát sinh tranh chấp việc sử dụng con dấu của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tự công khai mẫu dấu của mình trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi của bản thân hoặc theo yêu cầu của bên thứ ba.

Lý do thứ ba là việc bỏ thủ tục thông báo mẫu dấu sẽ góp phần cắt giảm chi phí gia nhập thị trường, nâng xếp hạng về môi trường kinh doanh của quốc gia.

Thường trực cơ quan thẩm tra cho biết, theo báo cáo của Chính phủ tổng kết thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2014, Ngân hàng Thế giới đánh giá việc duy trì thủ tục này làm phát sinh thêm một thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến xếp hạng chỉ số khởi sự kinh doanh.

Lý do thứ tư là trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động ứng dụng các phương tiện khoa học, công nghệ (chữ ký điện tử hoặc công nghệ blockchain…), qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) ngày 10/3/2020 quy định:
Điều 44. Con dấu của doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp có quyền quyết định có hoặc không có con dấu; quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và và nội dung con dấu của doanh nghiệp, dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế doanh nghiệp, đơn vị khác của doanh nghiệp ban hành.