Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nghiêm túc chỉ đạo thực hiện một số nội dung cấp bách. Tiếp tục khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức thực hiện sàng lọc, phân luồng, cách ly và quản lý điều trị COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế.