Nghị quyết số 27 được ký ngàyb9/3/2020. Theo đó, Chính phủ cho phép UBND TP. HCM áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố với các nội dung:
UBND TP. HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất vào đầu kỳ hàng năm để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lấy ý kiến người dân có đất thu hồi; hệ số điều chỉnh giá đất ban hành vào đầu kỳ hàng năm này không phải là giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm quyết định thu hồi đất.
Đồng thời, UBND Thành phố quyết định giá đất cụ thể của loại đất thu hồi tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi theo quy định tại khoản 2, Điều 74 của Luật Đất đai năm 2013.

TP.HCM vừa được chấp thuận thí điểm cơ chế đặc thù trong bồi thường giải toả tái định cư

UBND TP. HCM cũng có trách nhiệm ban hành quy chế phối hợp trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để áp dụng trên địa bàn, đảm bảo công bằng, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện. Định kỳ hàng năm phải báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện. 
Trước đó, UBND TP. HCM đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số nội dung trong cơ chế, quy trình “đặc thù” để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng các dự án có thu hồi đất trên địa bàn Thành phố chưa có trong quy định của pháp luật và không thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.
Theo UBND TP.HCM, Nghị quyết số 27/NQ-CP vừa ban hành chính là cơ sở quan trọng để Thành phố thí điểm áp dụng một số quy định có tính đột phá trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn.