Cụ thể, văn bản mới đây của UBND TP.HCM đã yêu cầu UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức chủ động rà soát, xây dựng kết hoạch thực hiện chi tiết theo từng tháng với từng dự án theo yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường – Tổ trưởng Tổ công tác 2027, đảm bảo và cam kết tỷ lệ giải ngân cuối năm 2023 phải đạt trên 95%.

Đồng thời, chủ trì tổ chức họp giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý để kiểm tra, rà soát, xử lý ngay các vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ, tỷ lệ giải ngân theo đúng kế hoạch.

UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức chủ động rà soát, xây dựng kết hoạch thực hiện chi tiết với từng Dự án được giao vốn bồi thường năm 2022 và 2023, đảm bảo và cam kết tỷ lệ giải ngân cuối năm 2023 phải đạt trên 95%.
UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức chủ động rà soát, xây dựng kết hoạch thực hiện chi tiết với từng dự án được giao vốn bồi thường năm 2022 và 2023, đảm bảo và cam kết tỷ lệ giải ngân cuối năm 2023 phải đạt trên 95%.

UBND Thành phố cũng yêu cầu UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức nghiêm túc thực hiện báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư các dự án được giao vốn bồi thường năm 2023 theo đúng yêu cầu về thời gian đề nghị, sắp xếp thời gian tham gia trực tiếp, đầy đủ các cuộc họp của của Sở Tài nguyên và Môi trường – Tổ trưởng Tổ công tác 2027 để rà soát tiến độ giải ngân cũng như giải quyết các tồn tại, vướng mắc, khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định của địa phương.

UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức cũng cần nâng cao vai trò của tổ chức chính trị tại địa phương mình đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận, huyện trong công tác giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường địa phương mình theo đúng tiến độ và quy định.