Sáng nay, 26/2, Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019- 2030 (Chương trình VNEEP3) với sự tham dự của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các Bộ, ngành.

Trên cơ sở Quyết định 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính Phủ về việc Phê duyệt chương trình VNEEP3, Bộ Công Thương đã phối hợp với các Bộ, ngành địa phương xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.

Đáng nói là Chương trình Quốc gia Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã bị gián đoạn giai đoạn 2016-2019, dẫn tới các Bộ, ngành địa phương không còn nguồn lực, giảm sự quan tâm đến tiết kiệm năng lượng.

Theo đánh giá của Bộ Công thương, tình trạng sử dụng năng lượng lãng phí, kém hiệu quả còn tồn tại ở nhiều ngành, lĩnh vực, địa phươn, nhận thức của cộng động còn hạn chế; nhiều doanh nghiệp, chủ hộ chưa ưu tiên thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, việc tiếp cận các khoản vay tín dụng thực hiện dự án tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp còn khó khăn. Bên cạnh đó, trách nhiệm quản lý nhà nước còn hạn chế, kinh phí  dành cho hoạt động trong phạm vi Chương trình chưa khuyến khích được sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ Công thương cũng đã hoàn thiện Khung kế hoạch 5 năm bám sát 9 hợp phần của Chương trình với đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, tập trung vào rà soát, xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý; hỗ trợ kỹ thuật tài chính thúc đẩy tiết kiệm năng lượng; xây dựng trung tâm dữ liệu năng lượng Việt Nam; tăng cường năng lực; đẩy mạnh truyền thông, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt, Bộ Công Thương cũng đề xuất thành lập Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư  và các Bộ liên quan hoàn thiện thẩm định, ký kết Hiệp định tài trợ đối với Chương trình Chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam – EU giai đoạn 2021-2025 do Liên Minh Châu tài trợ. Đây là nguồn ngân sách quan trọng góp phần thực hiện  Chương trình trong giai đoạn hiện nay.