Thượng Hải, ngày 18 tháng 9 năm 2023 – Noah Holdings Limited (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Noah”) (NYSE: NOAH và HKEX: 6686), một công ty hàng đầu và tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý tài sản toàn diện một cửa cho các nhà đầu tư có giá trị ròng cao tại Trung Quốc, hôm nay đã công bố một văn bản thông báo (sau đây gọi là “Văn bản EGM”) nhằm cung cấp cho cổ đông thông tin về đề xuất sẽ được đưa ra tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty (sau đây gọi là “EGM”) để cổ đông phê duyệt và một thông báo về EGM (sau đây gọi là “Thông báo EGM”). EGM sẽ được tổ chức tại 34/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hồng Kông, vào Thứ Năm, ngày 26 tháng 10 năm 2023 lúc 9:00 sáng, giờ Hồng Kông, nhằm xem xét và bỏ phiếu về nghị quyết được nêu trong Thông báo EGM. Văn bản EGM, Thông báo EGM và mẫu ủy quyền cho EGM có sẵn trên trang web quan hệ nhà đầu tư của Công ty tại ir.noahgroup.com. Hội đồng quản trị của Công ty hoàn toàn ủng hộ nghị quyết đề xuất và khuyến nghị cổ đông và người nắm giữ ADS bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết được nêu trong Thông báo EGM.

Những người nắm giữ cổ phiếu phổ thông của Công ty tính đến thời điểm đóng cửa kinh doanh vào Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023, giờ Hồng Kông, có quyền tham dự và bỏ phiếu tại EGM và bất kỳ cuộc họp bị hoãn và hoãn lại nào của nó. Những người nắm giữ chứng chỉ lưu ký Mỹ của Công ty (sau đây gọi là “ADS”) tính đến thời điểm đóng cửa kinh doanh vào Thứ Ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023, giờ New York (sau đây gọi là “Ngày ghi sổ ADS”) muốn thực hiện quyền bỏ phiếu của họ cho cổ phiếu phổ thông cơ bản phải cung cấp hướng dẫn bỏ phiếu cho Citibank, N.A., ngân hàng giám sát của ADS.

Noah đã nộp báo cáo hàng năm theo mẫu 20-F, bao gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán, cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (sau đây gọi là “SEC”). Báo cáo hàng năm theo mẫu 20-F của Noah có thể truy cập trên trang web của SEC tại http://www.sec.gov. Công ty cũng đã xuất bản báo cáo thường niên của mình (sau đây gọi là “Báo cáo thường niên 2022”) cho mục đích Hồng Kông theo Quy tắc Quản trị Niêm yết Chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (sau đây gọi là “Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông”), có thể truy cập trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông tại http://www.hkexnews.hk. Cả mẫu 20-F và Báo cáo thường niên 2022 của Noah đều có thể truy cập trên trang web quan hệ nhà đầu tư của Công ty tại ir.noahgroup.com.

VỀ NOAH HOLDINGS LIMITED

Noah Holdings Limited (NYSE: NOAH và HKEX: 6686) là một công ty hàng đầu và tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quản lý tài sản toàn diện một cửa cho các nhà đầu tư có giá trị ròng cao tại Trung Quốc, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện về đầu tư và phân bổ tài sản toàn cầu. Noah là một công ty holding có trụ sở tại Quần đảo Cayman và hoạt động tại Hồng Kông với tên Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited. Trong nửa đầu năm 2023, Noah đã phân phối 35,2 tỷ NDT (4,9 tỷ USD) sản phẩm đầu tư. Thông qua Gopher Asset Management, Noah quản lý tài sản tư nhân, chứng khoán công, bất động sản, đa chiến lược và các khoản đầu tư khác bằng NDT và các loại tiền tệ khác với tổng giá trị 156,9 tỷ NDT (21,6 tỷ USD) tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Hoạt động quản lý tài sản của Noah chủ yếu phân phối các sản phẩm tư nhân, thứ cấp tư nhân, quỹ tương hỗ và các sản phẩm khác được quy định bằng NDT và các loại tiền tệ khác. Noah cung cấp các giải pháp tài chính được tùy chỉnh cho khách hàng thông qua mạng lưới 1.375 nhân viên quan hệ khách hàng tại 63 thành phố ở Trung Quốc đại lục, và phục vụ nhu cầu đầu tư quốc tế của khách hàng thông qua các văn phòng tại Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), New York, Thung lũng Silicon và Singapore. Hoạt động quản lý tài sản của Công ty có 446.557 khách hàng đã đăng ký tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thông qua Gopher Asset Management, Noah quản lý các khoản đầu tư tư nhân, chứng khoán công, bất động sản, đa chiến lược và các khoản đầu tư khác bằng NDT và các loại tiền tệ khác. Noah cũng cung cấp các dịch vụ kinh doanh khác.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập Noah tại ir.noahgroup.com.