TORONTO, ngày 3 tháng 10 năm 2023 — Tập đoàn Giáo dục Công nghệ Tầm nhìn Inc. (sau đây gọi là “Công ty”) (NASDAQ: VEDU), một nhà cung cấp giáo dục tư nhân có trụ sở tại Canada, với các công ty con ở Canada và các đối tác thị trường ở Trung Quốc, hôm nay thông báo rằng Công ty sẽ thay đổi ký hiệu cổ phiếu từ “VEDU” sang “GV”. Kể từ khi thị trường mở cửa vào thứ Hai, ngày 9 tháng 10 năm 2023, cổ phiếu phổ thông của Công ty sẽ được giao dịch trên NASDAQ với ký hiệu mới “GV”.

Cổ đông của Công ty không cần thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thay đổi ký hiệu cổ phiếu. Cổ phiếu phổ thông của Công ty sẽ tiếp tục được niêm yết trên NASDAQ và mã số CUSIP của Công ty sẽ không thay đổi.

Về Tập đoàn Giáo dục Công nghệ Tầm nhìn Inc.

Tập đoàn Giáo dục Công nghệ Tầm nhìn Inc. được thành lập tại Toronto vào ngày 13 tháng 8 năm 2013, và niêm yết trên NASDAQ vào ngày 17 tháng 5 năm 2022 (NASDAQ: VEDU). Chúng tôi nỗ lực tạo ra một công ty giáo dục quốc tế hạng nhất với những thế mạnh cốt lõi về khoa học, công nghệ và chất lượng quản lý cao. Công ty, đã là nhà lãnh đạo trong ngành giáo dục, giờ đây sẽ tham gia vào nhiệm vụ khổng lồ là đào tạo cộng đồng toàn cầu để làm việc song song với những phát triển mới nhất về trí tuệ nhân tạo. Sáng kiến này, đòi hỏi hiệu quả và hiệu suất cao hơn trong giáo dục và đào tạo, sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống và lối sống cho người dân trên khắp thế giới. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại https://ir.visiongroupca.com/.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Tất cả các tuyên bố trong thông báo này ngoại trừ các tuyên bố về sự kiện lịch sử là những tuyên bố hướng tới tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến những rủi ro và không chắc chắn đã biết và chưa biết, và dựa trên những kỳ vọng hiện tại của Công ty và các dự báo về các sự kiện trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của Công ty. Nhà đầu tư có thể xác định những tuyên bố hướng tới tương lai này bằng các từ hoặc cụm từ như “tin tưởng”, “kỳ vọng”, “dự kiến”, “ước tính”, “dự định”, “sẽ tiếp tục”, “nên”, “có thể” hoặc các biểu thức tương tự. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra sau đó, ngoại trừ trường hợp pháp luật yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong những tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ chính xác, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động trong tương lai của Công ty trong bản công bố thông tin của Công ty và trong các báo cáo khác mà Công ty nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).