/THÔNG CÁO BÁO CHÍ NÀY KHÔNG ĐƯỢC PHÂN PHỐI ĐẾN CÁC DỊCH VỤ TIN TỨC HOA KỲ HOẶC ĐỂ PHỔ BIẾN Ở HOA KỲ/

VANCOUVER, BC, 14 tháng 9 năm 2023 Ngày 14 tháng 9 năm 2023Sydney, Úc

Patriot Battery Metals Inc. (“Công ty” hoặc “Patriot”) (TSXV: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FSE: R9GA) hôm nay thông báo sửa đổi một vấn đề sẽ được bỏ phiếu tại cuộc họp cổ đông thường niên và đặc biệt theo lịch trình vào Thứ Ba, ngày 19 tháng 9 năm 2023 (“Cuộc họp”).

Trong tài liệu thông tin ngày 11 tháng 8 năm 2023 (“Tài liệu thông tin”) được gửi tới cổ đông của Patriot liên quan đến Cuộc họp, Công ty đề xuất đưa ra cho các cổ đông đó một nghị quyết phê duyệt Kế hoạch Khuyến khích Cổ phiếu Toàn diện sửa đổi của Công ty (“Kế hoạch”), như được mô tả cụ thể hơn trong Tài liệu thông tin.

Sau khi phân phối Tài liệu thông tin và thảo luận với các bên liên quan khác nhau, Công ty hiện tin rằng việc loại bỏ điều khoản đề xuất trong Kế hoạch cung cấp rằng một số khoản thưởng cho “Người tham gia bị hạn chế” theo Kế hoạch sẽ được thanh toán bằng cổ phiếu mua trên thị trường, ban đầu được thực hiện để đáp ứng các yêu cầu của ASX không áp dụng cho Công ty trước khi niêm yết trên ASX vào cuối năm 2022. Với việc xóa bỏ này, Kế hoạch mà việc phê duyệt hàng năm được tìm kiếm, như được yêu cầu bởi các quy tắc của TSX-V, sẽ tương tự như Kế hoạch được phê duyệt tại cuộc họp cổ đông thường niên cuối cùng được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 năm 2023, với một số thay đổi chủ yếu mang tính hành chính.

Tại Cuộc họp, Công ty dự định đề xuất với cổ đông, để xem xét và phê duyệt, một phiên bản của nghị quyết có trong Tài liệu thông tin, sửa đổi như sau (ngôn ngữ gạch chân là mới):

1. Kế hoạch Khuyến khích Cổ phiếu Toàn diện sửa đổi (“Kế hoạch Toàn diện sửa đổi”), như được sửa đổi thêm theo cách được mô tả trong thông cáo báo chí của Công ty ngày 13 tháng 9 năm 2023, Kế hoạch Toàn diện sửa đổi được sửa đổi thêm như đã nộp lên SEDAR+ vào hoặc khoảng ngày 13 tháng 9 năm 2023, và việc dành riêng cho phát hành theo đó một số lượng tối đa tổng cộng các cổ phiếu thường của Công ty bằng mười phần trăm (10%) Cổ phiếu đang lưu hành của Công ty theo từng thời điểm, theo đây được xác nhận, phê chuẩn và chấp thuận là kế hoạch khuyến khích cổ phiếu toàn diện của Công ty và Công ty có khả năng cấp Quyền chọn và các khoản thưởng khác theo Kế hoạch Toàn diện sửa đổi; […]

Ngoài việc xóa bỏ các điều khoản liên quan đến “Người tham gia bị hạn chế” có trong Điều 9 của Kế hoạch sửa đổi ban đầu được đề xuất, và các sửa đổi hệ quả từ việc xóa bỏ Điều 9 đó, tất cả các thay đổi khác được mô tả trong Tài liệu thông tin liên quan đến Kế hoạch vẫn không thay đổi.

Do việc xóa bỏ Điều 9 và các điều khoản liên quan của nó, Patriot sẽ không thể cấp các khoản thưởng cho “Người tham gia bị hạn chế” theo Kế hoạch để thanh toán bằng cổ phiếu mua trên thị trường. Do đó, Patriot sẽ không thể dựa vào ngoại lệ trong Quy tắc Niêm yết ASX 10.16(b) đối với quy tắc chung trong Quy tắc Niêm yết ASX 10.14 yêu cầu sự chấp thuận của cổ đông cho việc phát hành chứng khoán cho giám đốc (hoặc người liên kết của họ) theo một chương trình khuyến khích nhân viên.

Giới thiệu về Patriot Battery Metals Inc.

Patriot Battery Metals Inc. là một công ty thăm dò đá quặng lithium chỉ tập trung vào việc phát triển Tài sản Corvette quy mô khu vực 100% thuộc sở hữu của mình nằm ở Eeyou Istchee James Bay của tỉnh Quebec, Canada, và gần cơ sở hạ tầng đường bộ và đường dây điện khu vực. Tài sản Corvette có CV5 Spodumene Pegmatite với ước tính tài nguyên khoáng sản suy đoán ban đầu là 109,2 triệu tấn với 1,42% Li2O và 160 ppm Ta2O5 (ở ngưỡng cắt 0,40% Li2O) và được xếp hạng là tài nguyên pegmatit lithium lớn nhất châu Mỹ, và một trong 10 tài nguyên pegmatit lithium lớn nhất thế giới. Ngoài ra, Tài sản Corvette có nhiều cụm pegmatit spodumene khác vẫn chưa được khoan thăm dò, cũng như hơn 20 km xu hướng tiềm năng vẫn chưa được đánh giá.

Thông cáo báo chí này đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt,

BLAIR WAY

Blair Way, Chủ tịch, Giám đốc điều hành và Giám đốc

Tuyên bố miễn trừ Trách nhiệm về Thông tin Tiên đoán

Thông cáo báo chí này có chứa các tuyên bố và thông tin tiên đoán khác không phải là sự kiện lịch sử. Các tuyên bố tiên đoán thường được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “có thể”, “nên”, “dự kiến” và các biểu thức tương tự. Tất cả các tuyên bố khác ngoài các tuyên bố về sự kiện lịch sử được đưa vào trong thông cáo báo chí này là các tuyên bố tiên đoán liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn. Không thể đảm bảo rằng các tuyên bố đó là chính xác và kết quả thực tế trong tương lai có thể khác biệt đáng kể so với những gì được dự đoán. Các yếu tố quan trọng có thể dẫn đến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với dự kiến của Công ty bao gồm kết quả của các cuộc thăm dò và thử nghiệm tiếp theo, và các rủi ro khác được mô tả chi tiết theo thời gian trong các tài liệu nộp lên cơ quan chứng khoán, có sẵn tại www.sedarplus.cawww.asx.com.au. Người đọc được cảnh báo rằng các giả định được sử dụng trong việc chuẩn bị bất kỳ thông tin tiên đoán nào có thể chứng minh là không chính xác. Các sự kiện hoặc hoàn cảnh có thể khiến kết quả th