HỒNG KÔNG, ngày 19 tháng 9 năm 2023 — Infobird Co., Ltd (NASDAQ: IFBD) (“Infobird” hoặc “Công ty”), một nhà cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ các giải pháp tương tác khách hàng đổi mới có sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, hoặc được kích hoạt bởi trí tuệ nhân tạo, hôm nay thông báo rằng công ty đã nhận được thư thông báo chậm trễ (Thông báo) từ Ban Pháp chế của Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq (“Nasdaq”) vào ngày 12 tháng 9 năm 2023 cho biết rằng Công ty hiện không tuân thủ yêu cầu giá chào mua tối thiểu được nêu trong Quy tắc Niêm yết của Nasdaq đối với việc tiếp tục niêm yết trên thị trường vốn Nasdaq, vì giá chào mua đóng cửa cho cổ phiếu phổ thông của Công ty được niêm yết trên thị trường vốn Nasdaq thấp hơn 1,00 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu trong 30 ngày giao dịch liên tiếp. Quy tắc Niêm yết 5550 (a) (2) của Nasdaq yêu cầu các chứng khoán được niêm yết duy trì mức giá chào mua tối thiểu 1,00 đô la Mỹ mỗi cổ phiếu, và Quy tắc Niêm yết 5810 (c) (3) (A) của Nasdaq quy định rằng việc không đáp ứng yêu cầu giá chào mua tối thiểu tồn tại nếu thiếu hụt tiếp tục trong thời gian 30 ngày giao dịch liên tiếp. Thông báo quy định rằng Công ty có thời gian 180 ngày theo lịch kể từ ngày Thông báo, hoặc cho đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, để khôi phục sự tuân thủ yêu cầu giá chào mua tối thiểu.

Thông báo không có tác động ngay lập tức đến việc niêm yết chứng khoán của Công ty. Theo Thông báo, Công ty có thời hạn đến ngày 11 tháng 3 năm 2024 để khôi phục sự tuân thủ yêu cầu giá chào mua tối thiểu, trong thời gian đó cổ phiếu phổ thông của Công ty sẽ tiếp tục giao dịch trên thị trường vốn Nasdaq. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày 11 tháng 3 năm 2024, giá chào mua của cổ phiếu phổ thông của Công ty đóng cửa ở mức 1,00 đô la Mỹ trở lên trong tối thiểu 10 ngày giao dịch liên tiếp, Nasdaq sẽ cung cấp xác nhận bằng văn bản về sự tuân thủ cho Công ty. Trong trường hợp Công ty không khôi phục được sự tuân thủ vào ngày 11 tháng 3 năm 2024, Công ty có thể đủ điều kiện được thời gian bổ sung để khôi phục sự tuân thủ hoặc có thể phải đối mặt với việc hủy niêm yết.

Công ty dự định sẽ theo dõi giá chào mua đóng cửa của cổ phiếu phổ thông của mình và sẽ tiếp tục xem xét các lựa chọn có sẵn của mình để giải quyết thiếu hụt trong thời gian tuân thủ.

Về Infobird Co., Ltd

Infobird Co., Ltd. (Nasdaq: IFBD), là nhà cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ các giải pháp tương tác khách hàng đổi mới có sức mạnh của trí tuệ nhân tạo, hoặc được kích hoạt bởi trí tuệ nhân tạo. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập http://www.infobird.com.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Thông cáo báo chí này chứa “tuyên bố hướng tới tương lai” trong phạm vi của Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Những tuyên bố hướng tới tương lai này có thể được xác định bằng thuật ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “dự kiến”, “trong tương lai”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính” và các tuyên bố tương tự. Những tuyên bố không phải là sự kiện lịch sử, bao gồm cả những tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của Công ty, là những tuyên bố hướng tới tương lai. Trong số những điều khác, triển vọng kinh doanh và trích dẫn từ ban quản lý trong thông cáo báo chí này, cũng như kế hoạch chiến lược và hoạt động của Công ty, chứa đựng các tuyên bố hướng tới tương lai. Công ty cũng có thể đưa ra các tuyên bố hướng tới tương lai bằng văn bản hoặc bằng miệng trong các báo cáo định kỳ của mình gửi cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (“SEC”) trên các Mẫu 20-F và 6-K, trong báo cáo thường niên gửi cổ đông, trong các thông cáo báo chí và các tài liệu bằng văn bản khác và trong các tuyên bố bằng miệng do các sĩ quan, giám đốc hoặc nhân viên của mình đưa ra cho bên thứ ba. Các tuyên bố hướng tới tương lai mang tính chất nội tại rủi ro và không chắc chắn. Một số yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: các mục tiêu và chiến lược của Công ty; sự phát triển kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động trong tương lai của Công ty; và kỳ vọng của Công ty về nhu cầu và chấp nhận thị trường đối với sản phẩm và dịch vụ của mình. Thông tin bổ sung về các rủi ro này được bao gồm trong báo cáo thường niên của Công ty trên Mẫu 20-F và báo cáo hiện tại trên Mẫu 6-K và các tài liệu khác được nộp lên SEC. Tất cả thông tin được cung cấp trong thông cáo báo chí này là tại ngày của thông cáo báo chí này, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, trừ khi được yêu cầu theo luật áp dụng.