GREENWICH, Conn., ngày 3 tháng 10 năm 2023 — Aetherium Acquisition Corp (“Công ty”) (Nasdaq: “GMFI”) hôm nay thông báo, như dự kiến, rằng vào ngày 23 tháng 8 năm 2023, Công ty đã nhận được một thông báo vi phạm bổ sung từ Ban Nhân sự Niêm yết (the “Ban nhân sự”) của Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq liên quan đến việc Công ty tiếp tục không tuân thủ Quy tắc Niêm yết Nasdaq 5250(c)(1), (the “Quy tắc”) do Công ty không nộp kịp thời Báo cáo Quý 10-Q cho Quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023, và 30 tháng 6 năm 2023.

Thông báo này không có hiệu lực ngay lập tức đối với việc niêm yết hoặc giao dịch cổ phiếu phổ thông của Công ty trên Thị trường Chứng khoán Toàn cầu Nasdaq. Như đã công bố trước đây, Công ty trước đó đã nhận được thông báo từ Ban nhân sự về việc không tuân thủ Quy tắc của Công ty sau khi Công ty chậm nộp Báo cáo Quý 10-Q cho Quý kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2023. Vào ngày 24 tháng 7 năm 2023, Công ty đã gửi một kế hoạch để khôi phục sự tuân thủ với Quy tắc Niêm yết 5250(c)(1) bằng cách hoàn thành nghĩa vụ nộp các báo cáo tài chính định kỳ của mình (“Đệ trình”). Vào ngày 8 tháng 8 năm 2023, Công ty đã nhận được thông báo từ Nasdaq rằng dựa trên Đệ trình, Công ty đã được gia hạn đến 20 tháng 11 năm 2023 để khôi phục sự tuân thủ với quy tắc niêm yết liên tục của Nasdaq liên quan đến các tệp không kịp thời. Do vi phạm bổ sung này, Công ty đã gửi một bản cập nhật cho Nasdaq cho thấy kế hoạch của Công ty để khắc phục tất cả các tệp chậm nộp và đã chỉ ra tiến độ mà Công ty đã thực hiện để triển khai kế hoạch được nêu trong bản cập nhật của mình. Nếu Công ty không khôi phục sự tuân thủ vào ngày 20 tháng 11 năm 2023, Công ty có thể kháng cáo quyết định hủy niêm yết liên quan đến một hội đồng điều trần theo các thủ tục được quy định trong các Quy tắc Niêm yết Nasdaq áp dụng.

Ban quản lý của Công ty tiếp tục làm việc chăm chỉ để hoàn thành các Mẫu 10-Q và khôi phục sự tuân thủ với Quy tắc Niêm yết 5250(c)(1). Nếu không thể tuân thủ trước ngày 20 tháng 11 năm 2023, Công ty sẽ nộp đơn kháng cáo theo các thủ tục được quy định trong các Quy tắc Niêm yết Nasdaq áp dụng.

Về GMFI

Công ty là một công ty kiểm tra trắng, còn được gọi phổ biến là một công ty mua lại đặc biệt, hoặc SPAC, được thành lập với mục đích thực hiện sáp nhập, trao đổi cổ phiếu vốn, mua tài sản, mua cổ phiếu, tổ chức lại hoặc các giao dịch kinh doanh tương tự khác với một hoặc nhiều doanh nghiệp. Nỗ lực của Công ty nhằm xác định một đối tác tiềm năng sẽ không bị giới hạn ở một lĩnh vực kinh doanh, ngành công nghiệp, khu vực hoặc khu vực địa lý cụ thể. Công ty được dẫn dắt bởi Jonathan Chan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc điều hành của Công ty, và Alex Lee, Giám đốc Tài chính của Công ty.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Một số vấn đề được thảo luận trong Thông cáo Báo chí này cấu thành các tuyên bố hướng về tương lai theo ý nghĩa của Phần 21E Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, đã sửa đổi, và Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố hướng về tương lai này liên quan đến nhiều rủi ro và không chắc chắn có thể dẫn đến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý bởi các tuyên bố đó. Những tuyên bố hướng về tương lai này chỉ nói đến ngày ở đây, và Công ty rõ ràng từ chối bất kỳ nghĩa vụ hoặc cam kết nào để phổ biến bất kỳ bản cập nhật hoặc sửa đổi nào đối với bất kỳ tuyên bố hướng về tương lai nào được nêu ở đây để phản ánh bất kỳ thay đổi nào về kỳ vọng của nó liên quan đến điều đó hoặc bất kỳ thay đổi nào về sự kiện, điều kiện hoặc hoàn cảnh nào mà bất kỳ tuyên bố như vậy dựa trên. Vui lòng tham khảo các tài liệu đã nộp công khai của Công ty, bao gồm Báo cáo thường niên gần đây nhất trên Mẫu 10-K và Báo cáo quý trên Mẫu 10-Q, để biết các rủi ro và không chắc chắn liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty có thể ảnh hưởng đến các tuyên bố được đưa ra trong Thông cáo Báo chí này.

Jonathan Chan
Aetherium Acquisition Corp
+1 650-450-6836
info@aetheriumcapital.com